Toetskwaliteit

Het CvTE heeft als wettelijke taak om de Centrale Eindtoets te ontwikkelen. Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor het handhaven van de kwaliteit van de Centrale Eindtoets.

De Centrale Eindtoets is een betrouwbare, onafhankelijke toets die een objectief tweede gegeven oplevert naast het schooladvies. Een hoge kwaliteit van de toets is daarom belangrijk en scholen werken daaraan mee.

Om ervoor te zorgen dat de Centrale Eindtoets recht doet aan de leerlingen en het gegeven onderwijs is het belangrijk om te ervaren wat er speelt op de basisscholen. Iedere opgave wordt meerdere malen beoordeeld op onder andere inhoud, psychometrie en kindvriendelijkheid.

Zie ook: Verantwoording Centrale Eindtoets

Zie ook: Kwaliteitszorg Centrale Eindtoets

Toetswijzercommissie

De eerste stap in de totstandkoming van de Centrale Eindtoets wordt gezet door de toetswijzercommissie. De toetswijzercommissie van de Centrale Eindtoets bestaat uit vakinhoudelijke deskundigen.

De commissie heeft als taak de toetswijzer op te stellen. De toetswijzer verantwoordt de inhoud van de Centrale Eindtoets, gebaseerd op de kerndoelen. Het doel van de toetswijzer is om verschillende betrokkenen houvast te bieden:

  • leerkrachten in het veld;
  • toetsconstructeurs en vaststellingscommissies van het CvTE;
  • overige belanghebbenden, zoals uitgevers en methodeontwikkelaars.

Vaststellingscommissie

De toetswijzer is de basis van de constructieopdracht voor de Centrale Eindtoets. De constructieopdracht is de opdracht voor Stichting Cito om de Centrale Eindtoets te construeren. Het CvTE stelt de constructieopdracht vast.

Iedere opgave die wordt geconstrueerd wordt in een proeftoets afgenomen bij leerlingen uit groep 8. De opgaven uit de proeftoets worden inclusief de analyses voorgelegd aan de vaststellingscommissie van het CvTE. In de vaststellingscommissie zitten zowel vakinhoudelijke deskundigen als velddeskundigen en leerkrachten uit groep 8. De vaststellingscommissie evalueert de opgaven uit de proeftoetsen op de aspecten vakinhoud, leerplan, belevingswereld leerling en psychometrie.

Proeftoets

Het is van groot belang dat de opgaven getest worden in de praktijk. Daarom geven behalve vakexperts en leerkrachten ook leerlingen uit groep 8 aan of een conceptopgave de juiste kwaliteit heeft. Is de vraag ook juist te beantwoorden door een leerling uit groep 8? Dit testen van opgaven wordt gedaan middels een proeftoets op basisscholen.

De proeftoets bestaat uit zowel papieren als digitale toetsen. Voor de proeftoetsen geldt dat de onderdelen en de opgaventypen vergelijkbaar zijn met die van de ‘echte’ Centrale Eindtoets. De proeftoets vindt jaarlijks plaats in februari en kan voor leerlingen een goede voorbereiding zijn voor de Centrale Eindtoets in april.

Iedere school kan zich opgeven voor een proeftoets via info@centraleeindtoetspo.nl. Deelname aan de Centrale Eindtoets in april is niet verplicht. Ook als de school kiest voor een andere toegelaten eindtoets, kan de school aan de proeftoets van de Centrale Eindtoets deelnemen.

Vaststelling Centrale Eindtoets

Als de vaststellingscommissie akkoord heeft gegeven op de opgaven, doet de toetsdeskundige van Cito een voorstel voor een selectie van opgaven voor in de Centrale Eindtoets. De vaststellingscommissie stelt uiteindelijk de definitieve Centrale Eindtoets vast. Daarna kan de toets worden gedrukt en verspreid zodat deze kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8.

Het hele proces van constructieopdracht tot aan het afnemen van de uiteindelijke Centrale Eindtoets duurt drie jaar. Dit geldt voor zowel de papieren als de digitale variant van de Centrale Eindtoets.

Ankeronderzoek

Tijdens de afname van de Centrale Eindtoets voert het CvTE ook een ‘equivalerings-‘ of ‘ankeronderzoek’ uit. Equivaleren of ankeren is een procedure waarbij toetsen uit verschillende jaargangen op één schaal worden gebracht.

Ankeronderzoek maakt het mogelijk om de resultaten van de Centrale Eindtoets door de jaren heen met elkaar te vergelijken. Dat is in het belang van zowel de leerlingen als de scholen. Leerlingen hebben dan geen 'last' van kleine schommelingen in de moeilijkheid van de eindtoets. Voor scholen betekent het dat een wat moeilijker uitgevallen toets geen invloed heeft op de gemiddelde schoolscore.

Meedoen aan het ankeronderzoek?

Ook voor dit onderzoek kunt u uw school opgeven via info@centraleeindtoetspo.nl.