Welke leerlingen hebben een ontheffing van deelname aan de Centrale Eindtoets?

Voor onderstaande groepen leerlingen is het maken van een eindtoets wettelijk niet verplicht, al mogen deze leerlingen wel deelnemen aan de eindtoets:

  1. zeer moeilijk lerende leerlingen,
  2. meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, en
  3. leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen.

Het bevoegd gezag beslist, na overleg met de ouders, of leerlingen die binnen deze ontheffingsgronden vallen, wel of niet meedoen aan de eindtoets. Wordt de leerling hiervan vrijgesteld, dan legt de school de onderbouwing van deze beslissing vast in de eigen administratie. Leerlingen die uit zullen stromen naar het praktijkonderwijs of naar het vmbo met leerwegondersteunend onderwijs doen in principe wel mee aan de eindtoets, tenzij de leerling onder een van de bovenstaande ontheffingsgronden valt. Sinds schooljaar 2019-2020 is het voor scholen in het so/sbo verplicht om een eindtoets af te nemen. Ook voor het so/sbo zijn de ontheffingsgronden van toepassing.

Om te bepalen of een leerling verplicht is om een eindtoets te maken, is een beslisboom opgesteld.