Wie doet wat?

Voor het maken van de opgaven voor de Centrale Eindtoets werkt het CvTE samen met deskundigen - de toetsdeskundigen bij Stichting Cito, leerkrachten die de opgaven beoordelen en vertegenwoordigers van de onderwijsraden en vakverenigingen. Met de inbreng van professionals uit de praktijk bewaakt het CvTE de kwaliteit van de Centrale Eindtoets. Zo ontstaat er een zo groot mogelijk draagvlak.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor alle wetgeving rondom de verplichte eindtoets. Ook is het ministerie van OCW opdrachtgever voor de Centrale Eindtoets.

 

College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Het CvTE is namens de overheid verantwoordelijk voor de uitvoering en de ontwikkeling van de Centrale Eindtoets. De Centrale Eindtoets wordt onder regie van het CvTE en in nauwe samenwerking met Stichting Cito en DUO gemaakt. Het CvTE stelt de toetswijzer en niveaus en opgaven van de toetsen vast en de beoordelingsnormen en de scores die daarbij horen. Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor het opstellen van het leerlingrapport en het schoolrapport.

Stichting Cito

Stichting Cito ontwikkelt de Centrale Eindtoets in opdracht en onder regie van het CvTE. De deskundigheid van Cito ligt op het terrein van het ontwikkelen van toetsen en examens, en dan met name op het gebied van de toetsconstructie en normering.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

DUO beheert alle leerlinggegevens (BRON). Ook is DUO verantwoordelijk voor de portal van de Centrale Eindtoets, de ontwikkeling en het beheer van Facet, de helpdesk van de Centrale Eindtoets en de logistieke processen rondom de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

Inspectie van het Onderwijs (IvhO)

De Inspectie van het Onderwijs heeft de rol van toezichthouder en handhaver. De inspectie ziet toe op een correcte afname van de eindtoetsen.

PO-raad en VO-raad

De PO-raad behartigt gemeenschappelijke belangen van schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De VO-raad heeft als doel om de onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van dit onderwijs. De PO-raad en de VO-raad ondersteunen scholen bij een goede overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Zie ook: Nieuwe Regelgeving overgang po-vo

Kennisnet

Kennisnet is een publieke organisatie voor onderwijs, die zorgt voor een landelijke ICT-basisinfrastructuur. Kennisnet adviseert de sectorraden en deelt kennis met onder andere het primair onderwijs. Het CvTE heeft contact met Kennisnet over digitaal toetsen en over digitalisering in het primair onderwijs.