Overzicht aangepaste versies

De eisen van de Centrale Eindtoets zijn voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften hetzelfde als voor andere leerlingen. Zij zijn wettelijk dan ook niet uitgezonderd van de verplichting om een eindtoets te maken. Met bepaalde aanpassingen worden ook deze leerlingen in staat gesteld de eindtoets po te maken.

Aangepaste versies papieren Centrale Eindtoets

Van de papieren Centrale Eindtoets worden de volgende aangepaste versies aangeboden:

 • een brailleversie, voor leerlingen met een visuele beperking;
 • een audioversie, waarbij de opgaven (als mp3-audiobestand) worden voorgelezen door een menselijke stem, voor onder andere leerlingen met een leesbeperking (zoals dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)) of een visuele beperking;
 • een spraaksyntheseversie, waarbij de opgaven vanuit een pdf wordt voorgelezen door een computerstem, voor leerlingen met een leesbeperking (zoals dyslexie of TOS) of een visuele beperking. De pdf is geschikt voor tekst-naar-spraak met de meeste spraaksynthesesoftware;
 • een versie voor slechtzienden in pdf met minder plaatjes en duidelijk gemarkeerde opmaak van het boekje.

De audio-, spraaksyntheseversie en versie voor slechtzienden worden geleverd op een USB-stick.

Van het onderdeel wereldoriëntatie wordt bij de papieren Centrale Eindtoets de volgende aangepaste versie aangeboden op papier:

 • een zwart-witversie op normale grootte, voor kleurenblinde leerlingen. 
  Deze versie is alleen beschikbaar voor het onderdeel wereldoriëntatie, omdat de opgaven in de andere onderdelen zo zijn gemaakt dat het juist zien van kleuren in toegevoegde afbeeldingen niet van belang is voor het maken van de opgave.

Aangepaste versie digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt de volgende aangepaste versie aangeboden:

 • een versie voor dove of slechthorende leerlingen. In deze versie zitten geen geluidsfragmenten.

Daarnaast worden in de digitale adaptieve Centrale Eindtoets de volgende hulpmiddelen aangeboden:

 • auditieve ondersteuning (verklanking) voor o.a. leerlingen met een leesbeperking (dyslexie of TOS) of een visuele beperking, indien toegestaan door de leerkracht;
 • een zoomfunctie, voor het vergroten van teksten en afbeeldingen. De zoomfunctie is standaard beschikbaar voor alle leerlingen;
 • een markeerstift, waarmee zinnen en teksten geel gemarkeerd kunnen worden. De markeerstift is standaard beschikbaar voor alle leerlingen;

Afweging aangepaste versie

De school weegt af op welke manier belemmeringen kunnen worden opgeheven, rekening houdend met de doelen van het onderwijs en de toets. Van belang is het effect van de aanpassing. Een doeltreffende aanpassing neemt de belemmering weg waardoor de leerling in staat is te laten zien wat hij/zij kan. Een aanpassing is niet doeltreffend alleen omdat die leidt tot een hogere score op de toets. 

De beslissing of een leerling ondersteuning nodig heeft, is aan de directeur. Als de aangepaste versies en de toegestane mogelijkheden om afnamecondities aan te passen in de ogen van de directeur niet voldoen, neemt de directeur contact op met het CvTE. Het is niet toegestaan om zelfstandig andere aanpassingen te doen. Samen met u kijkt het CvTE dan naar maatwerk.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de helpdesk van de Centrale Eindtoets via info@centraleeindtoetspo.nl.