Overzicht mogelijkheden en aangepaste versies

De eisen van de Centrale Eindtoets zijn voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften hetzelfde als voor andere leerlingen. Zij zijn wettelijk dan ook niet uitgezonderd van de verplichting om een eindtoets te maken. Met bepaalde aanpassingen zijn ook deze leerlingen in staat de eindtoets po te maken.

Mogelijkheden leerlingen ondersteuningsbehoeften

De Centrale Eindtoets biedt aangepaste versies voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Wanneer de verschillende afnamemogelijkheden niet voldoende zijn voor een leerling, denkt het team van de Centrale Eindtoets mee over specifieke oplossingen.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die de leerling met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt, in onderwijs en toetsing. 

De school weegt af op welke manier belemmeringen kunnen worden opgeheven, rekening houdend met de doelen van het onderwijs en de toets. Van belang is het effect van de aanpassing. Een doeltreffende aanpassing neemt de belemmering weg waardoor de leerling in staat is te laten zien wat hij/zij kan. Een aanpassing is niet doeltreffend alleen omdat die leidt tot een hogere score op de toets. 

Aangepaste versies

Van de papieren Centrale Eindtoets worden de volgende aangepaste versies aangeboden:

  • braille, voor leerlingen met een visuele beperking;
  • audio, voor onder andere leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking;
  • een pdf geschikt voor tekst-naar-spraak-software, zoals gebruikt door leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. De pdf is geschikt voor de meeste spraaksynthesesoftware;
  • een zwart-wit versie op normale grootte, voor kleurenblinde leerlingen;
  • een slechtziendenversie met minder plaatjes en duidelijk gemarkeerde opgaven.

Bij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets worden de volgende hulpmiddelen geboden:

  • auditieve ondersteuning voor o.a. leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking;
  • een loep, voor het vergroten van teksten en afbeeldingen;
  • een aparte versie voor dove en slechthorende leerlingen. In deze versie zitten geen geluidsfragmenten.

In de portal kunnen scholen aangepaste toetsvormen bestellen.

Voor leerlingen met dyscalculie wordt er geen aangepaste toets geleverd. Ook zijn er geen specifieke hulpmiddelen toegestaan. Deze zouden de aard van de toets aantasten en daarmee het resultaat, waardoor het advies voor best passend brugklastype dan minder betrouwbaar zou zijn. 

De beslissing of een leerling ondersteuning nodig heeft, is aan de directeur. Als de aangepaste versies en de toegestane mogelijkheden om afnamecondities aan te passen in de ogen van de directeur niet voldoen, neemt de directeur contact op met het CvTE. Het is niet toegestaan om zelfstandig andere aanpassingen te doen. Samen met u kijkt het CvTE dan naar maatwerk.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de helpdesk van de Centrale Eindtoets via info@centraleeindtoetspo.nl.