Wettelijk kader

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere en speciaal basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets po te maken. Een eindtoets geeft een toetsadvies naast het schooladvies voor het best passende brugklastype. De overheid stelt aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Ook mogen zij naast de eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Het schooladvies weegt het zwaarst. Dit is opgenomen in de Wet op het primair onderwijs.

Zie ook: Rijksoverheid - Schooladvies en eindtoets basisschool

Toetsreglement

Ieder jaar publiceert het CvTE het toetsreglement voor de Centrale Eindtoets. Daarbij zijn ten minste de volgende zaken geregeld:

  • de wijze waarop de directeur de leerlingen aanmeldt voor de eindtoets; 
  • welke hulpmiddelen de leerlingen kunnen gebruiken; 
  • de wijze waarop leerlingen voor wie een afwijkende wijze van toetsing noodzakelijk is de eindtoets kunnen afleggen;
  • de wijze waarop de toetsopgaven aan de directeur ter beschikking worden gesteld;
  • de wijze waarop de geheimhouding van de toetsopgaven wordt geregeld en de wijze en het moment waarop de toetsopgaven openbaar worden gemaakt;
  • de wijze waarop de directeur toezicht houdt op leerlingen die de eindtoets afleggen.   

Zie ook: Toetsreglement Centrale Eindtoets schooljaar 2021-2022