Normeringsprocedure

Na de afname wordt geanalyseerd hoe moeilijk de Centrale Eindtoets was. De Centrale Eindtoets wordt dus na afname van de toets genormeerd.

Procedure normering

De normeringsprocedure voor de Centrale Eindtoets vindt plaats op verschillende manieren: via de resultaten van de proeftoets om zo een evenwichtige eindtoets vast te kunnen stellen, via het zogeheten ankeronderzoek waar scholen aan kunnen meedoen en via het koppelen van eindtoetsresultaten aan plaatsing in verschillende schooltypen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. 

Door het normeringsproces weten we welke standaardscore en bijbehorend advies het meeste recht doet aan de door de leerling geleverde prestatie. 

De verdeling van de toetsadviescategorieën en de gemiddelde standaardscores over de jaren heen zijn te vinden in de terugblik Centrale Eindtoets 2022, op p. 23 (tabel 15) en p. 24 (tabel 16).

Zie ook:

Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores Centrale Eindtoets po

Wijziging van de regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores Centrale Eindtoets po

Wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO, in verband met wijziging in de adviescategorieën

Infographic - Hoe krijgt de leerling een passend toetsadvies?

Beeld: ©cvte

Proeftoets

Behalve bij vakexperts en leerkrachten wordt ook bij leerlingen uit groep 8 getest of een conceptopgave de juiste kwaliteit heeft. Dit wordt bepaald door een proeftoets af te nemen op basisscholen. De proeftoets bestaat uit opgaven die op papier of digitaal worden afgenomen. Voor de proeftoetsen geldt dat de onderdelen en de opgaventypen vergelijkbaar zijn met die van de echte Centrale Eindtoets. De proeftoets vindt ieder jaar plaats in februari en kan voor leerlingen een goede voorbereiding zijn op de Centrale Eindtoets in april. Iedere school kan zich ieder najaar via een digitaal inschrijfformulier vrijwillig opgeven voor de proeftoets in februari.  

Ankeronderzoek

Tijdens de afname van de Centrale Eindtoets in april voert het CvTE ook een ankeronderzoek uit. Ankeren (of equivaleren) is een procedure waarbij de verschillende toetsvarianten op één schaal worden gebracht. In de Centrale Eindtoets wordt ieder jaar dezelfde set aan ankervragen opgenomen. Dit maakt het mogelijk de resultaten van de verschillende varianten van de Centrale Eindtoets met elkaar te vergelijken. Dat is in het belang van zowel de leerlingen als de scholen. Leerlingen hebben dan geen 'last' van kleine schommelingen in de moeilijkheid. En voor scholen betekent het dat een wat moeilijker uitgevallen toets geen invloed heeft op de gemiddelde schoolscore. Een belangrijk onderzoek dus. Scholen kunnen zich tijdens de inschrijving voor de Centrale Eindtoets aanmelden om mee te doen aan het ankeronderzoek.

Toelatings- en doorstroomonderzoek

Periodiek wordt in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een toelatings- en doorstroomonderzoek uitgevoerd voor de Centrale Eindtoets. In dit onderzoek worden gegevens verzameld van leerlingen die in een bepaald jaar aan de Centrale Eindtoets hebben deelgenomen en wordt nagegaan tot welk brugklastype deze leerlingen toegelaten zijn en naar welk type tweede en derde leerjaar deze leerlingen doorstromen in het voortgezet onderwijs. Uit de toelatings- en doorstroomonderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen doorstroomt naar het brugklastype dat in het toetsadvies van de Centrale Eindtoets is geadviseerd.