Leerlingrapport

De leerlingrapporten zijn digitaal beschikbaar via de portal van de Centrale Eindtoets

Leerlingrapport: scores en domeinanalyse

De school kan de leerlingrapporten vanaf de portal zo vaak uitprinten als ze wil. De leerlingrapporten zijn tot 1 augustus beschikbaar. Daarna zijn ze niet meer te downloaden of op te vragen.

Het leerlingrapport bevat:

  • de standaardscore met daaraan gekoppeld het toetsadvies voor het brugklastype dat het beste bij de leerling past;
  • de score per toetsonderdeel (taal, rekenen, wereldoriëntatie);
  • de score op de referentieniveaus;
  • een domeinanalyse per onderdeel van de vaardigheden van de leerling.

Standaardscore en advies

Het resultaat op de Centrale Eindtoets wordt weergegeven in de standaardscore. De standaardscore is gebaseerd op het aantal goed beantwoorde vragen op de onderdelen taal en rekenen. Het totaal aantal goed wordt omgerekend naar een getal tussen de 501 en 550. Bij een standaardscore hoort een toetsadvies voor het meest passende vervolgonderwijs. 

Percentielen

Het leerlingrapport geeft ook aan hoeveel procent van alle leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt hetzelfde ‘aantal goed’ of een lager ‘aantal goed’ behaalden. Dat wordt aangegeven met percentielen. Een percentiel van 66 betekent dat 66% van alle leerlingen in vergelijking met de leerling evenveel vragen goed of minder vragen goed heeft beantwoord. Dan heeft dus 33% van de leerlingen méér vragen goed beantwoord.

Referentieniveau en domeinanalyse

Taal en rekenen zijn erg belangrijk voor schoolsucces in het voortgezet onderwijs en verder. De Centrale Eindtoets meet daarom ook welk referentieniveau de leerling beheerst (1F/1S/2F). De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen.

Op het leerlingrapport staat aangegeven welk referentieniveau de leerling beheerst. Op het rapport is te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van het referentieniveau rekenen 1F/1S en op de taaldomeinen lezen en taalverzorging 1F en 2F. Ook is het in het rapport zichtbaar als de leerling het referentieniveau 1F nog niet beheerst. Daarnaast wordt in de domeinanalyse per subdomein van lezen, taalverzorging en rekenen inzichtelijk gemaakt in welke mate de leerling dat onderdeel beheerst ten opzichte van zijn/haar eigen niveau.

In het Besluit Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (bijlage 1 en 2) zijn overzichten opgenomen van de referentieniveaus per domein. In deze overzichten kunt u lezen wat een referentieniveau op een bepaald domein concreet inhoudt.

Zie ook: Referentieniveaus