Leerlingrapport

De leerlingrapporten zijn digitaal beschikbaar via de portal van de Centrale Eindtoets

Leerlingrapport: scores en domeinanalyse

De school kan de leerlingrapporten vanaf de portal zo vaak uitprinten als ze wil. De leerlingrapporten zijn tot 1 augustus beschikbaar. Daarna zijn ze niet meer te downloaden of op te vragen.

Het leerlingrapport bevat:

  • de standaardscore met daaraan gekoppeld het toetsadvies voor het brugklastype dat het beste bij de leerling past;
  • de domeinscore per toetsonderdeel (taal, rekenen, wereldoriëntatie);
  • de score op de referentieniveaus;
  • een domeinanalyse per onderdeel van de vaardigheden van de leerling.

Standaardscore en advies

Het resultaat op de Centrale Eindtoets wordt weergegeven in de standaardscore. De standaardscore is gebaseerd op het aantal goed beantwoorde vragen op de onderdelen taal en rekenen. Het totaal aantal goed wordt omgerekend naar een getal tussen de 501 en 550. Bij een standaardscore hoort een toetsadvies voor het meest passende vervolgonderwijs. 

Uit de eindtoets komt altijd een meervoudig advies, de enige uitzondering is vwo. Alle eindtoetsen hebben dezelfde zes toetadviezen. 

Bekijk ook: eindtoetsadviezen

Domeinscore

De domeinscores laten zien hoe leerlingen hebben gescoord op de domeinen van de Centrale Eindtoets. De domeinscores lopen van 0 tot 50. Leerlingen met hoge standaardscores scoren meestal ook hoog op de verschillende domeinen, en leerlingen met lage standaardscores scoren meestal wat lager. In het overzicht van de domeinscores kan worden bekeken op welke domeinen leerlingen het wat beter doen en op welke domeinen wat minder goed.

Domeinscores zijn niet alleen binnen een leerling vergelijkbaar, maar ook tussen leerlingen. Als een leerkracht verschillende leerlingrapporten naast elkaar legt, dan kan deze de domeinscores van leerlingen met elkaar vergelijken. Zo kan er bijvoorbeeld worden bekeken welke leerlingen goed scoorden op Rekenen en welke leerlingen minder goed.

Het landelijke gemiddelde van de domeinscores is 25 per onderdeel. Aan de domeinscore is dus ook af te leiden of een leerling bovengemiddeld of ondergemiddeld scoorde, ten opzichte van de leerlingen op reguliere basisscholen die deelnamen aan de Centrale Eindtoets. De domeinscore is echter geen lineaire schaal, dus het precieze percentage leerlingen dat beter scoorde is niet rechtstreeks af te uit de domeinscore. Maar hoe hoger de score, hoe minder leerlingen beter gescoord hebben.

Het onderdeel Wereldoriëntatie telt niet mee in de standaardscore. De domeinscore van Wereldoriëntatie hoeft daarom niet in relatie te staan tot de hoogte van de standaardscore. Een leerling kan dus een hoge score op dit domein hebben, maar laag scoren op de standaardscore.

Referentieniveau en domeinanalyse

Taal en rekenen zijn erg belangrijk voor schoolsucces in het voortgezet onderwijs en verder. De Centrale Eindtoets meet daarom ook welk referentieniveau de leerling beheerst (1F/1S/2F). De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen.

Op het leerlingrapport staat aangegeven welk referentieniveau de leerling beheerst. Op het rapport is te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van het referentieniveau rekenen 1F/1S en op de taaldomeinen lezen en taalverzorging 1F en 2F. Ook is het in het rapport zichtbaar als de leerling het referentieniveau 1F nog niet beheerst. Daarnaast wordt in de domeinanalyse per subdomein van lezen, taalverzorging en rekenen inzichtelijk gemaakt in welke mate de leerling dat onderdeel beheerst ten opzichte van zijn/haar eigen niveau.

In het Besluit Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (bijlage 1 en 2) zijn overzichten opgenomen van de referentieniveaus per domein. In deze overzichten kunt u lezen wat een referentieniveau op een bepaald domein concreet inhoudt.

Zie ook: Referentieniveaus