Leerlingrapport

Vanaf dinsdag 16 mei 2023 zijn de leerlingrapporten digitaal beschikbaar via de portal van de Centrale Eindtoets. De school kan de leerlingrapporten vanaf de portal zo vaak uitprinten als ze wil. De leerlingrapporten zijn tot vrijdag 28 juli 2023 beschikbaar. Daarna zijn ze niet meer te downloaden of op te vragen.

Leerlingrapport

Het leerlingrapport bevat:

  • de standaardscore met daaraan gekoppeld het toetsadvies voor het brugklastype dat het beste bij de leerling past;
  • de domeinscore per toetsonderdeel (taal, rekenen, wereldoriëntatie);
  • de score op de referentieniveaus;
  • een domeinanalyse per onderdeel van de vaardigheden van de leerling.

Bekijk de uitleg leerlingrapport voor een verdere toelichting van alle onderdelen.

Standaardscore en advies

Het resultaat op de Centrale Eindtoets wordt weergegeven in de standaardscore. De standaardscore is gebaseerd op het aantal goed beantwoorde vragen op de onderdelen taal en rekenen. Het totaal aantal goed wordt omgerekend naar een getal tussen de 501 en 550. Bij een standaardscore hoort een toetsadvies voor het meest passende vervolgonderwijs. 

Na de eindtoets wordt bij de toetsadviezen pro/vmbo bb tot en met havo/vwo altijd een meervoudig advies gegeven, bij vwo een enkelvoudig toetsadvies.  Alle eindtoetsen hebben dezelfde zes toetsadviezen. 

Score per domein

De scores per domein laten zien hoe leerlingen hebben gescoord op de domeinen van de Centrale Eindtoets: lezen, taalverzorging en rekenen. Leerlingen met hoge standaardscores scoren meestal ook hoog op de verschillende domeinen en leerlingen met lage standaardscores scoren meestal wat lager. 

In het overzicht van de domeinscores kan worden bekeken op welke domeinen leerlingen het beter doen en op welke domeinen minder goed.

Scores per domein zijn niet alleen binnen een leerling vergelijkbaar, maar ook tussen leerlingen. Als een leerkracht verschillende leerlingrapporten naast elkaar legt, dan kan deze de domeinscores van leerlingen met elkaar vergelijken. 

De scores per domein zijn niet gebaseerd op een lineaire schaal, maar op een normaalverdeling. Dat betekent dat de meeste leerlingen de pijltjes rond het midden zien staan. Hierdoor is niet af te leiden welk percentage van de leerlingen er beter of minder goed scoorde, maar kan een leerling vooral een vergelijking maken tussen domeinen.

Referentieniveau

Taal en rekenen zijn erg belangrijk voor schoolsucces in het voortgezet onderwijs en verder. De Centrale Eindtoets meet daarom ook welk referentieniveau de leerling beheerst (1F/1S/2F). De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen.

Op het leerlingrapport staat aangegeven welk referentieniveau de leerling beheerst. Op het rapport is te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van het referentieniveau rekenen 1F/1S en op de taaldomeinen lezen en taalverzorging 1F en 2F. Ook is het in het rapport zichtbaar als de leerling het referentieniveau 1F nog niet beheerst. 

In het Besluit Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (bijlage 1 en 2) zijn overzichten opgenomen van de referentieniveaus per domein. In deze overzichten kunt u lezen wat een referentieniveau op een bepaald domein concreet inhoudt.

Zie ook: Referentieniveaus

Analyse per subdomein

Tot slot wordt in de analyse per subdomein van lezen, taalverzorging en rekenen inzichtelijk gemaakt in welke mate de leerling dat onderdeel beheerst ten opzichte van zijn/haar eigen niveau. In de analyse per subdomein wordt gekeken naar de score van de leerling ten opzichte van de score op het domein. Een of twee bolletjes naar links betekent dat de leerling minder goed heeft gescoord dan verwacht op basis van de score op het domein. Een of twee bolletjes naar rechts betekent dat de leerling beter heeft gescoord dan verwacht. Het kan in deze analyse dus voorkomen dat ook een leerling met een hoge standaardscore bolletjes naar links ingekleurd heeft, of andersom.