Hoe komen de rapportages tot stand?

Na afname van de Centrale Eindtoets is er voor iedere leerling een leerlingrapport te downloaden en printen in de portal. Dit rapport bevat de standaardscore met daaraan gekoppeld een advies voor het best passende brugklastype. Ook bevat het rapport de score per toetsonderdeel (taal, rekenen, wereldoriëntatie) en de mate waarin de leerling de referentieniveaus beheerst.

Ook komt er in de portal een rapportage op schoolniveau beschikbaar. Hiermee krijgen scholen onder andere zicht op hoe de resultaten zich verhouden tot het landelijk gemiddelde.