Hoe komen de rapportages tot stand?

Na afname van de Centrale Eindtoets ontvangen de scholen voor iedere leerling een leerlingrapport. Dit rapport bevat de standaardscore met daaraan gekoppeld een advies voor het best passende brugklastype. Ook bevat het rapport de score per toetsonderdeel (taal, rekenen, wereldoriëntatie) en de mate waarin de leerling  de referentieniveaus beheerst.

Scholen krijgen ook een rapportage op schoolniveau. Hiermee krijgen scholen onder andere zicht op hoe de resultaten zich verhouden tot het landelijk gemiddelde.