Leerlingresultaten Centrale Eindtoets 2023 beschikbaar

Vanaf vandaag zijn de resultaten beschikbaar van de ongeveer 80.000 achtstegroepers op ruim 2700 scholen die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens in 2023 hebben gemaakt.

Standaardscore

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen het best passende brugklastype geadviseerd.

Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535.3.

Overzicht landelijke gemiddelde standaardscore Centrale Eindtoets per jaar op basis van leerlingresultaten
Jaar 2018 2019 2021 2022 2023
Score 535.6 536.1 535.0 535.2 535.3

NB. In 2020 is de Centrale Eindtoets niet afgenomen in verband met de coronacrisis.

Standaardscores en toetsadviesgrenzen Centrale Eindtoets 2023

De standaardscores en toetsadviesgrenzen van de Centrale Eindtoets 2023 zijn als volgt:
Standaardscore Toetsadvies best passende brugklastype
501 - 510 praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg
511 - 524 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
525 - 532 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde / theoretische leerweg
533 - 539 vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo
540 - 544 havo en vwo
545 - 550 vwo

Toetsadvies en schooladvies

Het toetsadvies is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies dat voor 1 maart is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies, na overleg met de leerlingen en ouders/verzorgers, naar boven bijstellen.

Er is hierop één uitzondering: bij het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bb hoeft er geen heroverweging plaats te vinden. Wanneer een leerling het schooladvies praktijkonderwijs heeft gekregen, moet de school dit advies heroverwegen vanaf het toetsadvies vmbo-bb/vmbo-kb.

Referentieniveaus

De referentieniveaus  laten zien wat een leerling op dit moment beheerst.

Op de leerlingrapportage is te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van het referentieniveau rekenen 1F/1S en op de taaldomeinen lezen en taalverzorging 1F en 2F.

Score per domein

Sinds 2022 rapporteren we op de leerlingrapporten geen percentielscores meer. In 2023 rapporteren we in scores per domein. Deze scores hebben geen cijfers, maar geven een vergelijking tussen de onderdelen. De domeinscores laten zien hoe een leerling scoort op verschillende domeinen (zoals lezen en rekenen) en welke domeinen de leerling goed of wat minder goed beheerst. 

Verstrekking van resultaten

  • De resultaten van de Centrale Eindtoets worden beschikbaar gesteld aan de deelnemende basisscholen. Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de resultaten aan de ouders/verzorgers van hun leerlingen.
  • In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verstrekken wij geen gegevens van leerlingen.

Normering Centrale Eindtoets

Sommige leerlingen hebben de papieren Centrale Eindtoets gemaakt, anderen de Digitale Adaptieve Centrale Eindtoets. Hoe zorgen we er nou voor dat leerlingen die hetzelfde presteren, maar die verschillende vormen van de eindtoets maken, ook gelijk beoordeeld worden en dus hetzelfde toetsadvies krijgen? In onderstaande animatie leggen we dat uit. 

Rijksoverheid logo:

College voor Toetsen en Examens

Titel:
Normering Centrale Eindtoets

Voice-over:

"Scholen kiezen in groep 8 zelf
uit verschillende eindtoetsen
van verschillende aanbieders.
Als scholen kiezen voor de 
Centrale Eindtoets,kunnen ze 
kiezen voor digitale adaptieve toets,
of voor een papieren toets.

Voor een leerling mag het natuurlijk 
niet uitmaken welke toets gemaakt wordt.
Of in welk jaar. 
Het moet hetzelfde toetsadvies opleveren.
Daarom worden alle toetsen genormeerd
om per toets vast te stellen welke scores
aansluiten bij de verschillende 
brugklasniveaus.

Hiervoor is, volgens de wet,
het gezamenlijk anker ontwikkeld.
Dit is een set opgaven afkomstig van
de verschillende toetsaanbieders.

Deze hele set opgaven komt in alle 
toetsen terug.
Daarnaast wordt een deel van deze opgaven
een aantal jaar achter elkaar afgenomen.
Zo worden de toetsen met elkaar,
en over de jaren heen
met elkaar vergeleken,
en worden prestaties van leerlingen
altijd op dezelfde manier gewaardeerd.

Om te normeren wordt ook
toelatings- en doorstroom onderzoek gedaan.
Hier worden leerlingen gevolgd
vanaf de brugklas tot en met het derde jaar
van het voortgezet onderwijs.
Komen leerlingen terecht op het niveau
dat de score van hun eindtoets adviseerde?

Een voorbeeld.
We zien dat leerlingen met een bepaalde 
toetsscore na drie jaar terecht komen op 
het vmbo, havo en vwo.
Maar voornamelijk op de havo.
Het best passende brugklasadvies
voor deze toetsscore is dus havo.

Op deze manier bekijken we alle 
toetsscores. En kunnen we leerlingen 
die nu in groep 8 zitten met nog meer 
zekerheid een passend toetsadvies geven.

Uit dit onderzoek kan ook blijken
dat een bepaald toetsadvies uit groep 8
voor de meest leerlingen niet meer 
overeenkomt met het niveau waar zij 
na drie jaar belanden.

Dan worden de grenzen van dat toetsadvies
opnieuw bekeken.

Hiermee blijven we de stabiele overgang
van primair naar voortgezet onderwijs ondersteunen.

Meer weten? www.centraleeindtoetspo.nl"

Rijksoverheid logo:

College voor Toetsen en Examens