Leerlingresultaten Centrale Eindtoets 2022 beschikbaar

Vanaf vandaag zijn de resultaten beschikbaar van de ongeveer 80.000 achtstegroepers op ruim 2700 scholen die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens in 2022 hebben gemaakt.

Standaardscore

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen het best passende brugklastype geadviseerd.

Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,2.

Overzicht landelijke gemiddelde standaardscore Centrale Eindtoets per jaar op basis van leerlingresultaten
Jaar 2017 2018 2019 2021 2022
Score 535.6 535.6 536.1 535.0 535.2

Aanpassing bij toetsadviezen Centrale Eindtoets 2022

Op basis van alle eindtoetsresultaten en gedegen onderzoek is geconcludeerd dat er bij een deel van de leerlingen sprake is van een kleine, maar aantoonbare leervertraging in verband met de coronamaatregelen. Twee van de vijf grenzen van de toetsadviezen zijn daarom nauwkeurig bijgesteld op basis van de landelijk geconstateerde leervertraging. Hierdoor krijgen leerlingen het best passende advies, ondanks de omstandigheden. Aan de berekening van de (standaard)scores is niets veranderd.

De toetsadviesgrenzen liggen dit jaar als volgt:

Toetsadviesgrenzen Centrale Eindtoets 2022
Standaardscore Toetsadvies best passende brugklastype
501 - 510 praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg
511 - 523 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
524 - 531 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde / theoretische leerweg
532 - 539 vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo
540 - 544 havo en vwo
545 - 550 vwo

Toetsadvies en schooladvies

Het toetsadvies is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies dat voor 1 maart is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies, na overleg met de leerlingen en ouders/verzorgers, naar boven bijstellen.

Er is hierop één uitzondering: bij het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bb hoeft er geen heroverweging plaats te vinden. Wanneer een leerling het schooladvies praktijkonderwijs heeft gekregen, moet de school dit advies heroverwegen vanaf het toetsadvies vmbo-bb/vmbo-kb.

Referentieniveaus

De referentieniveaus zijn niet aangepast: deze worden op dezelfde wijze berekend als andere jaren en laten dus zien wat een leerling op dit moment beheerst.

Op de leerlingrapportage is te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van het referentieniveau rekenen 1F/1S en op de taaldomeinen lezen en taalverzorging 1F en 2F.

Aanpassing leerlingrapport

Vanaf dit jaar zijn de percentielscores op het leerlingrapport vervangen door domeinscores. In november 2021 is met een enquête input gevraagd over het vervangen of weglaten van de percentielscores. Uit de enquête bleek dat de voorkeur lag bij het tonen van domeinscores. De domeinscores laten zien hoe een leerling scoort op verschillende domeinen (zoals lezen en rekenen) en welke domeinen de leerling goed of wat minder goed beheerst. 

  • De resultaten van de Centrale Eindtoets worden beschikbaar gesteld aan de deelnemende basisscholen. Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de resultaten aan de ouders/verzorgers van hun leerlingen.
  • In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens verstrekken wij geen gegevens van leerlingen.