Resultaten onderzoek gebruik van de rekenmachine Centrale Eindtoets 2016

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft als taak om ieder jaar een Centrale Eindtoets af te nemen bij leerlingen van groep 8. Scholen die in 2016 voor de Centrale Eindtoets kozen, konden naast de reguliere toets en het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie meedoen aan een onderzoek naar het gebruik van de rekenmachine.

Het onderzoek telde niet mee voor het advies van een best passend brugklastype, wel leverde het aanvullende diagnostische informatie op voor de school en de leerlingen.
De reguliere Centrale Eindtoets bevat geen opgaven met een rekenmachine. In het onderzoek konden leerlingen met (een vermoeden van) dyscalculie laten zien wat zij kunnen als ze een rekenmachine gebruiken.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat leerlingen met dyscalculie mogelijk baat hebben bij het gebruik van een rekenmachine. Leerlingen zonder dyscalculie hebben mogelijk geen baat bij het gebruik van een rekenmachine. Deze resultaten moeten echter met de nodige reserve bekeken worden. Het onderzoek werd namelijk slechts bij een kleine groep leerlingen met dyscalculie afgenomen (n = 25), die niet allemaal een dyscalculieverklaring hadden. Mede hierdoor is het onduidelijk of deze groep leerlingen voldoende representatief is. De groep is sowieso erg klein.